Palvelut

Tarjoamme KiertoKasvu-hankkeessa palveluita yrityskohtaisesti kiertotalouteen ja ympäristövastuullisuuteen liittyen. Katso palvelumme alta ja ota yhteyttä. Löydetään yhdessä yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut!

 
Mitä?

Hiilijalanjälkilaskennassa lasketaan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma sen elinkaaren aikana. Laskenta perustuu elinkaariarviointiin. Hiilikädenjälkilaskennalla arvioidaan positiiviset ympäristövaikutukset. Laskennat tehdään GHG-protokollan ja ISO-standardien mukaisesti, ja niissä hyödynnetään avoimia tietokantoja.

Laskentaa toteutetaan raportoinnin kouluttamisella ja avustamalla laskemisessa sekä yrityskohtaisena laskentana. Savonia-amk:lla ja Navitas Kehitys Oy:llä on käytettävissä SimaPro-laskentaohjelmisto ja Ecoinvent-tietokanta. Yritysten käytettävissä on myös konepajoille suunnattu Excel-pohjainen Ympäristömittarit-laskentataulukko.

Kenelle?

Pohjois-Savossa toimiville pk-yrityksille

Miksi?

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa tunnistamaan mistä päästöt koostuvat. Laskennassa muodostuu käsitys lähtötilanteesta, johon päästövähennystoimien vaikutusta jatkossa verrataan. Hiilikädenjälki on asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämistä eli se kuvaa yrityksen asiakkailleen tuottamia positiivisia ilmastovaikutuksia.

Yhteyshenkilöt

Varkauden seutu
Laura Leppänen, laura.leppanen@navitas.fi, puh. 044 712 0862

Kuopion seutu

Tanja Brask, tanja.brask@savonia.fi, puh. 044 785 6762
Maari Haikonen, maari.haikonen@savonia.fi, puh. 044 785 6265

Iisalmen seutu
Raimo Hämäläinen, raimo.hamalainen@ysao.fi, puh. 040 834 4433

Mitä?

Materiaalikatselmoinnin avulla pystytään havainnoimaan, yhdistämään ja mallintamaan materiaalivirtojen suorat ja välilliset kustannukset (materiaali-, energia-, työ- ja jätekustannukset). Materiaalikatselmuksessa tarkastellaan ensisijaisesti toimipaikkaa kokonaisuutena, mutta tarkastelu voidaan tarvittaessa rajata tuotantolinjaan tai tuotteeseen. Katselmus toteutetaan Motivan mallin mukaan.

Kenelle?

Pohjois-Savon tuotannolliset pk-yritykset

Miksi?

Katselmustietojen avulla on mahdollista tehostaa tuotantoa, pienentää ympäristövaikutuksia ja tehdä kustannussäästöjä aikaansaavia toimia. Yritys saa katselmuksesta ehdotukset käytännön toimenpiteistä.

Hinta?

Palvelu on de minimis -tuen alaista palvelua.

Yhteyshenkilö

Jaakko Lappalainen, jaakko.lappalainen@navitas.fi, puh. 044 306 3580

Mitä?

Tarjoamme tuotekehitys- ja testauspalveluita alihyödynnetyille sivuvirroille Savonia-ammattikorkeakoulun Bio- ja kiertotalouden tutkimusalan laboratoriossa Kuopion Savilahdessa.

Analyysipalvelut, joiden avulla arvioimme luotettavasti alihyödynnettyjen sivuvirtojen soveltuvuuden turpeettomista kasvualustoista maanparannusaineiksi, komposiiteiksi, meluvalleiksi ja tienpohjiksi.

Bioprosessit, fermentaatio ja biokaasututkimus sisältäen kannattavuuslaskelmat biolaitosten perustamiseksi

Maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden kehitystyö kasvihuoneruukkumittakaavan kokein.

Kenelle?

Pohjois-Savon alueen yritykset ja biotalouden toimijat

Miksi?

Tuotekehityksellä tehostetaan sivuvirtojen hyötykäyttöä bio- ja kiertotalouden tarpeisiin, edistetään kiertotalouden liiketoimintaa ja kasvatetaan pk-yritysten liikevaihtoa.

Hinta?

Kysy tarjousta

Yhteyshenkilö

Maarit Janhunen, maarit.janhunen@savonia.fi, puh. 044 785 6463

Mitä?

Järjestämme koulutuksia ympäristövastuullisuuden eri teemoista, kuten yritysvastuullisuus, vihreä siirtymä, elinkaariajattelu, kiertotalous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kestävä kehitys, biodiversiteetti ja bionexus eli metsä-vesi-ruoka-energia-kytkennät.

Miten?

Lähikoulutuksena Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Työpajat järjestämme ainoastaan lähitoteutuksena.

Kenelle?

Ympäristövastuullisuuden osaamisen lisäämisestä kiinnostuneiden yritysten henkilöstölle Pohjois-Savossa

Miksi?

Ympäristövastuullisuus on osa yritysten vastuullisuustyötä. Oman toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen on ensimmäinen askel ympäristövaikutusten vähentämiseen. Ympäristövastuullisuus nousee kilpailutuksissa ja alihankintaverkostossa yhteistyön edellytykseksi. Ympäristövastuullisuus on osa kilpailukyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä.

Hinta?

Maksuton

Yhteyshenkilö

Raimo Hämäläinen, raimo.hamalainen@ysao.fi, puh. 040 834 4433

Mitä?

Tarjoamme maksutonta opastusta ja neuvontaa kiertotaloudesta, kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista, vihreästä siirtymästä ja hiilineutraalisuudesta tapahtumina ja yrityskohtaisena neuvontana.

Kenelle?

Ensisijaisesti Pohjois-Savossa toimiville pk-yrityksille

Miksi?

Kiertotalousliiketoimintamallit tulevat tutummiksi, osaaminen yrityksessä lisääntyy ja yrityksessä opitaan tunnistamaan kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksia.

Hinta?

Maksuton

Yhteyshenkilö

Mari Haikonen, mari.haikonen@savonia.fi, puh. 044 785 5645

Mitä?

Järjestämme benchmarking-matkoja kiertotalouden yrityskeskittymiin kotimaassa ja ulkomailla.

Kenelle?

Ensisijaisesti Pohjois-Savon yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneelle henkilöstölle.

Miksi?

Opintomatkoilla on mahdollista saada ideoita ja löytää inspiraation lähteitä, tutustua hyviin toimintatapoihin ja luoda uusia yhteyksiä.

Hinta?

Kotimaan matkoilla tarjoamme yhteiset linja-autokuljetukset. Ulkomaan matkoilla tarjoamme yhteiset linja-autokuljetukset kohdemaassa. Majoitus, ruokailu ja mahdolliset juna-, laiva- tai lentomatkakulut ovat omakustanteisia.

Yhteyshenkilö

Mari Haikonen, mari.haikonen@savonia.fi, puh. 044 785 5645

Tuomme sivuvirtojen tuottajat ja materiaalin hyödyntäjät saman pöydän ääreen. Käynnissä on kaksi pilottia. Ota yhteyttä, jos haluat liittyä mukaan!

Pilotti 1 – Sivuvirtojen toimintamallin rakentaminen

Rakennus ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen sekä kiertotalouden toteuttaminen
Mitä?

Pilotissa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen, rikastushiekan ja tuhkan hyödyntämiselle infrarakentamisessa sekä edistetään ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun sujuvuutta. Kaupunkisuunnittelu mahdollistaa sivuvirtojen hyödyntämisen. Selvityksen kohteena ovat logistiikka, mahdollinen läjitys, ympäristöluvan tarve, EEJ (Ei enää jätettä) -mahdollisuudet sekä uusiomateriaalin mahdolliset riski- ja vaaratekijät.

Kenelle?

Kierrätysmateriaalien tuottajat ja hyödyntäjät sekä infran suunnittelijat Pohjois-Savossa

Miksi?

Avoimen, sujuvan yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä on tärkeää. Tavoitteena on neitseellisen materiaalin käytön vähentäminen, rakennusten purkukustannusten pienentäminen kehittämällä materiaalivirtojen ennustettavuutta sekä esisopimusten laatiminen toimittajien ja käyttäjien välille. Tuloksena kierrätysmateriaalien tarjonta ja tarve kohtaavat nykyistä sujuvammin

Yhteyshenkilö

Taru Rahkonen, taru.rahkonen@savonia.fi, puh. 044 785 6776

 

Pilotti 2 – Puutuoteteollisuuden sivuvirrat ja kiertotalous
Mitä?

Selvitämme Pohjois-Savon puutuotealan yritysten sivu- ja hukkavirtoja sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on koota toimijoita yhteen ja pohtia uusia kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksia.

Kenelle?

Puutuotealan yrityksille sekä puupohjaisia materiaaleja hyödyntäville yrityksille

Miksi?

Sivuvirtojen hyödyntäminen materiaalina voi tarjota uusia liiketoiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia yrityksille.

Yhteyshenkilö

Laura Leppänen, laura.leppanen@navitas.fi puh. 044 712 0862

Löydä meidät somesta